Historisch Geografisch Tijdschrift
(info over HGT)

Inhoud van de laatste nummers

Content of the latest issues
Jaargang 33, nummer 3, 2015

Artikelen

Horst, M.
De Pingjumer Gulden Halsband; acht fasen van een Friese ringdijk.

Klaarenbeek, R.
De Speeltoren en Kleine Kerk in Edam. Een gemeentelijke monumentengeschiedenis aan de hand van vier transformatiemomenten.

Purmer, M.
Beton in het duinlandschap. Omstreden militair erfgoed en natuurbeheer in de duinen.

Raap, E.
Focus op Landschap: De Ambtenaar.

Boekbespreking


Jaargang 33, nummer 2, 2015

Artikelen

Borger, G..
Henk van der Linden en de historische geografie. De betekenis van het werk van prof mr. H. van der Linden (Alphen a/d Rijn 14 februari 1922 - Velp 27 maart 2012).

Mill, Y. van.
Het Gewestelijk plan Zuid-Holland-West en de opkomst van de regionale planning in Nederland.

Cuijpers, J., J. de Jong.
Een Brabantse piramide. Een zeventiende-eeuwse belvedèreheuvel in Ossendrecht.

Taverne, E..
Atlas of the Functional City. Het nooit gepubliceerde boek.

Zeiler, F.D..
Geestverschijningen in het HGT? Een reactie op H. Baas e.a., De geesten van Holland. Stand van kennis over de oude akkercomplexen op de strandwallen van Holland. HGT 32 (2014), 131 - 150.

Boekbespreking


Jaargang 33, nummer 1, 2015

Artikelen

Abrahamse, J.E., M. IJsselsteijn.
'Je moet niet in vastliggende ruimtelijke structuren denken, maar in stromen, activiteiten, invloedssferen, constellaties'. Een interview met Ed Taverne over stedenbouw en stadsgeschiedenis.

Grupstra, N.
Typologie en groei van nederzettingen in de provincie Overijssel tussen 1840 en 2012.

Wiersma, J.
Essen, iezen, ikkers en gaasten. Ruimtelijke variatie van historische open akkercomplexen in de provincie Friesland.

Boekbespreking

Craane, M.L.. Spatial patterns. The late-medieval and early-modern economy of the Bailiwick of 's-Hertogenbosch from an interregional, regional and local spatial perspective. [z.pl.], 2013.

Artikelen

Baas, H., B. van Snippenburg, H. Renes, R. Rentenaar.
De geesten van Holland. Stand van kennis over de oude akkercomplexen op de strandwallen van Holland.

Dekker, J.. Levenslijnen.
Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van de infrastructuur in Zeeland.

Haan, S. de.
Van moeras tot monument. Ontstaan en ontwikkeling van Broek in Waterland, tien eeuwen wonen en werken in het veen.

Stroeken, F..
Kleine landschapselementen: Teeltmuren, bouwsteen voor tuinbouw en plezier.

Boekbespreking


Jaargang 32, nummer 2, 2014

Artikelen

Neefjes, J., Th. Spek.
Van hoog naar laag: dynamiek van het nederzettingspatroon op de Noordwest-Veluwe van de late prehistorie tot de volle middeleeuwen.

Kooij, B..
Een onderdeel van het aardse paradijs. Een eerste verkenning van de ontwikkeling en verspreiding van hertenkampen in Nederland.

Henderikx, P..
Kees Dekker en de historische geografie. De betekenis van het werk van prof.dr. C. Dekker (Wemeldinge 22 augustus 1933 - Odijk 18 december 2012).

Boekbespreking


Jaargang 32, nummer 1, 2014

Artikelen

Klerk, A.P. de.
Waar eens water was. Waar en waarom het water verdween uit stad en dorp in Zeeland. Een verkenning.

Churylova, I..
Historische waterbuurten op het Friese platteland. Typologie, waarde en context.

Cruyningen, P. van.
Bedijkingen in het Deltagebied tussen 1540 en 1700.

Boekbespreking


Jaargang 31, nummer 3, 2013

Themanummer Bosgeschiedenis

Artikelen

Laar, J. van
De bosgeschiedenis als wetenschap en onderzoeksdomein. Een historiografisch overzicht.

Küster, H.
Contemporary research in forest history in Germany: aims, methodology and results.

Bouwer, K.
Boshistorisch onderzoek in Nederland. Een evaluatie van recent onderzoek en methodische aandachtspunten voor de toekomst.

Brinkkemper, O.
De betekenis van de archeobotanie voor boshistorisch onderzoek.

Lochem-van der Wel, S. van
Boshistorie in de praktijk van het natuurbeheer.

Thissen, P.
Denken om het doen - boshistorische vragen voor Gelders beleid.

Burny, J.
Historisch-ecologische reconstructie via mondelinge overlevering - aspecten van de methode.

Horst, M.
De maalschap van het Gortelsche Bos.

Veluwenkamp, J.W., W. Scheltjens
STRO en bos. Sonttolregisters online als instrument voor de bestudering van de bosgeschiedenis, 1500-1850.

Borgesius, J.
Reflectie op en synthese van de resultaten van het boshistorisch symposium.

Boekbespreking

geen


Jaargang 31, nummer 2, 2013

Artikelen

Doesburg, J. van.
Op het spoor van de Opstand. Over het belang van interdisciplinair onderzoek naar historische slagvelden.

Haartsen, A.
Montady, een 13e-eeuwse droogmakerij in Frankrijk.

Otten, G.
Spoorgevels in Nederland.

Stol, T.
De geologie van de Gelderse Vallei. Een 17e-eeuwse interpretatie van de cartograaf Balthasar Lobe.

Boekbespreking


Jaargang 31, nummer 1, 2013

Artikelen

Boerefijn, W..
De vorm van nieuwe steden uit de 13e en 14e eeuw.

Raap, E..
Focus op Landschap. Op zoek naar het Nederland uit onze jeugd?

Mil, Y. van.
Planvorming en stadsuitbreiding in de 19e eeuw nader bekeken en vergeleken.

Smalbraak, J..
Mooi (in 't) holt - De bosgeschiedenis van Nationaal Landschap Winterswijk.

Boekbespreking

(geen)

Artikelen

Spek, Th.
Europese cultuurlandschappen: naar een nieuwe agenda voor onderzoek, beleid en onderwijs.

Dower, M.
Past and future of the European landscape.

Baas, H., G.-J. van Herwaarden.
Ja mits nee maar tenzij? Nederland en de Europese Landschapsconventie.

Renes, H.
Historische transformaties van agrarische landschappen in Europa.

Boekbespreking


Jaargang 30, nummer 2, 2012

Artikelen

Klerk, A.P. de
Open voor eb en vloed. Tijhavens in Zeeland.

Koomen, A.
Operatie Spaarnwoude. Van dorp tot recreatiegebied.

Teters, J.
Waddinxveen. Ondergang van een veendorp.

Blom, A.
De waarde van wederopbouw. Dertig naoorlogse gebieden van nationaal belang.


Boekbespreking


Jaargang 30, nummer 1, 2012

Artikelen

Haartsen, A.
Beeld van een duizendjarige. Karakteristiek van het hedendaagse veenweidelandschap

Bont, C.H.M. de
Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren. Het topografisch archief als bron voor een driedimensionale reconstructie van het vroegmiddeleeuwse West-Nederlandse veenlandschap

Rienks, W.
De veranderende landbouw als drager van het veenweidelandschap

Paasen, A. van
Weidevogels in cultuurhistorisch perspectief

Tilburg, K. van
Burgerparticipatie in Amstelland. Fopspeen of realiteit?

Renes, H.
Veenweiden Om de toekomst van een historisch landschap.


Boekbespreking


Jaargang 29, nummer 3, 2011

Artikelen

Brand, N..
Verborgen landschapselementen uit de Koude Oorlog: de BWO-keringen.

Abrahamse, J.E., R. Rutte
Verstedelijking in Nederland. Duizend jaar ruimtelijke ontwikkeling bekeken en vergeleken.

Vannieuwenhuyze, B.
Discussie: De stadsplannen van Jacob van Deventer: staatsgeheim, koffietafelboek, handelswaar of beleidsinstrument?


Boekbespreking

(geen)


Jaargang 29, nummer 2, 2011

Artikelen

Baas, H., N. Brand
'We zijn als wetenschappelijke discipline onvolwassen gebleven'.
Een interview met Jelle VervIoet naar aanleiding van zijn afscheid in april van dit jaar als hoogleraar historische geografie van het Nederlandse landschap aan de Wageningen Universiteit.

Keunen, L.
Middeleeuwse dorpsvorming in Oost-Nederland: een verkenning van de historische relatie tussen hoven, kerken en dorpen.

Leenders, K.A.H.W.
Late dorpsvorming in het Brabantse zand.

Ouden, J. den, Th. Spek, R.J. Bijlsma, J. Buiteveld, P. Copini, B. Groenewoudt, U. Sass-Klaassen
Discussie: Eiken als erfgoed. Reactie op het artikel 'Eikenerfgoed in Nederland en Vlaanderen. Eikenbossen en eikenstoven in heden, verleden en toekomst' van Maes et al. in Historisch-Geografisch Tijdschrift, 28e jaargang (2010), nr. 4, pp. 115 - 139.


Boekbespreking

Kos, A.. Van meenten tot marken; een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280 - 1568). Hilversum (Verloren), 2010.


Jaargang 29, nummer 1, 2011

Artikelen

Pater, B. de
Gerard Hoekveld (1934 - 2011). Kenner van de historische stad.

Raven, R.
Aan weerszijden van de grens. De ontwikkeling van het landschap in het Bargerveen en het aangrenzende Emsland.

Teters, J.
Binnenstedelijke ontwikkeling in Amersfoort 1945-1975. Een Hoog-Catharijne aan de Eem.

Schie, D. van
Delfshaven. Van speelbal tot beschermd stadsgezicht.


Boekbespreking

Knaepen, R., Biemans, J., Nooijer, K. de, Vangheluwe, D.. Bergeijk in kaart. Bergeijk (Stichting Eicha), 2009.
Kemperink, R., E. Burchard (red.). 'Bruit van d'Eem'. Geschiedenis van Amersfoort. Utrecht (Matrijs), 2009.
Steenhuis, M.. Stedenbouw in het landschap: Pieter Verhagen (1882 - 1950). Rotterdam (NAi), 2007.


Jaargang 28, nummer 4, 2010

Artikelen

Renes, H., H. Sleutels
Vluchtpaden in Buggenum

Bastiaens, J., P. van den Bremt, O. Brinkkemper, E. Cosyns, K. Deforce, L. de Keersmaeker, M.J. Kooistra, K.A.H.W. Leenders, R. van Loon, H. Ludwig, N.C.M. (B) Maes, K. vander Mijnsbrugge, G. Tack, H. Vera, A. Zwaenepoel.
Eikenerfgoed in Nederland en Vlaanderen. Eikenbossen en eikenstoven in heden, verleden en toekomst.

Heere, E., P. van der Krogt, F.J. Ormeling, M. Storms.
Discussie: De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer.


Boekbespreking

Renes, H. Op zoek naar de geschiedenis van het landschap. Handleiding voor het onderzoek naar onze historische omgeving. Hilversum (Verloren), 2010.


Jaargang 28, nummer 3, 2010

Speciaal nummer: Historisch cultuurlandschap in Nederland

Artikelen

Braaksma, P., H. Renes, Th. Spek, T. Weijschedé.
Het historische cultuurlandschap in Nederland. Stand van zaken in onderzoek, onderwijs en beleid, 2010.

Roymans, N., F. Gerritsen, C. van der Heijden, K. Bosma, J. Kolen.
De biografie van een zandlandschap. Het zuidoosten van Noord-Brabant.

Beekman, F.
Duinvorming op Schouwen. De gevolgen van verstuivingen in de zeereep.

Kraker, A.M.J. de, S. Kluiving.
Verdronken nederzettingen in westelijk Noord-Brabant. Bouwstenen voor de toekomstige inrichting van het landschap.

Rutte, R.
Nieuw land - nieuwe samenleving - knappe nederzetting. Dorpen in de vijftiende- en zestiende-eeuwse bedijkingen in de zuidwestelijke delta.


Boekbesprekingen

(Geen boekbesprekingen in dit nummer)


Jaargang 28, nummer 2, 2010

Artikelen

Baas, H., N. Brand.
10 jaar Belvederebeleid. Een dubbelinterview

Hengst, P. de.
Dorpen tussen Hondsrug en Hunze. Ontstaan en ontwikkeling van de 'drie Larens'.

Freijsen, N.
De oude kreek Strype op Voorne. Van getijdenkreek naar watering en terug.

Bont, Chr. De.
Discussie: Vergeten land. Gaten in de kaas.


Boekbesprekingen

Egmond, M. van, B. Jaski, H. Mulder (red.). Bijzonder onderzoek; een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht (Universiteitsbibliotheek) / Zwolle (Waanders), 2009.

Bemmel, A.A.B. van. De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland. Hilversum (Verloren), 2009.

Abrahamse, J.E.. De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw. Bussum (Thoth), 2010.

Steenbergen, C., W. Reh, SD. Nijhuis, M. Pouderoijen. Polderatlas van Nederland - Pantheon der Lage Landen. Bussum (Thoth), 2009.


Jaargang 28, nummer 1, 2010

Artikelen

Boosten, M., M. van Benthem.
Cultuurhistorie in het bosbeheer. Een inventarisatie van historische boselementen in twee Drentse bosgebieden.

Haan, A. de, H. Verboven.
Historische Scheldepolders overstromen weer. Het verhaal van een grote landschapsverandering.

Raap, E.
Groene Kerkterreinen: landschapselementen en identiteit.

Boekbespreking

Filiarski, R., G. Mom. Van transport naar mobiliteit. De transportrevolutie [1800 - 1900]; De mobiliteitsexplosie [1895 - 2005]. Zutphen (Walburgpers), 2008.


Jaargang 27, nummer 3, 2009

Artikelen

Linden, H. van der.
De Oudhollandse veenstreek. Zijn unieke - canonwaardige - plaats in de Nederlandse historie.

Abrahamse, J.E.
De Grote Waal, de eerste naoorlogse stadsuitbreiding van Hoorn. Staalkaart van stedenbouw en volkshuisvesting.

Wolff, A.
Een kooi op stand. De andere geschiedenis van de eendenkooi.

Baas, H.
Meetstoelen in Flevoland.

Boekbespreking

Bont, C.H.M. de. Vergeten land. Ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800 - 1350). Wageningen, 2008. (Diss WUR).

Soens, T.. De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280 - 1580). Gent ( Academia Press), 2009.


Jaargang 27, nummer 2, 2009

Artikelen

Klerk, A. P. de, T. Stol.
Alles is eindig. Professor M.W. Heslinga (31 juli 1922 - 11 januari 2009).

Stamkot, B..
Is Gorinchem ontstaan vanuit een hofgebied?

Vollenbronck, L..
De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Geen militaire maar een territoriaal-politieke functie.

Baas, H..
Nieuwe landschapselementen: het klimaatbosje.

Boekbespreking

Bos, K., J.W. Bosch (red.). Landschapsatlas van Walcheren. Inspirerende sporen van tijd. Koudekerke / Middelburg, 2008.


Jaargang 27, nummer 1, 2009

Artikelen

J. E. Abrahamse, H. Baas.
Cultuurlandschap en stedenbouw in balans?

H. Renes
Landschap in het nieuws: De Hedwigepolder binnenkort ontpolderd?

N. Jurgens
Molens op de Aa. Een studie naar watermolens in oostelijk Noord-Brabant.

Boekbespreking

Renaud, W.F.. Wagens & karren. Diversiteit van voertuigen op het platteland om de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum. Zutphen (Walburg Pers), 2008.


Jaargang 26, nummer 3, 2008

Artikelen

H. Schmal.
Tolopbrengsten en verkeer op doorgaande verharde wegen in Nederland in de 19e eeuw.

C.-J. de Rooi.
Waar de venen groeiden: de Achterhoek.

Raimond Veenstra.
Reactie op het artikel Hollandse historie in 17e-eeuws Gotenburg.

Boekbesprekingen

Tielhof, M. van, P.J.E.M. van Dam. Waterstaat in stedenland. het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857. Utrecht (Matrijs), 2006.

Schackmann, W.. De proefkolonie; vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie. Amstardam (Mouria), 2006 (herdruk 2008 met aangevuld register)

Beekman, F.. De Kop van Schouwen onder het zand; duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eiland. Utrecht (Matrijs), 2007.


Jaargang 26, nummer 2, 2008

Artikelen

R. Rutte.
Wording en vorm van de dorpen in de bedijkingen van Voorne-Putten en de Hoekse Waard (13e-17e eeuw).

J. van Doesburg.
Kennis over Nederlandse essenlandschappen en plaggendekken gebundeld.

J. Tilstra.
Makkum: van agrarische nederzetting tot toeristische trekpleister.

Boekbespreking

In dit nummer geen boekbesprekingen.


Jaargang 26, nummer 1, 2008

Artikelen

D. Vangheluwe, Th. Spek
De laatmiddeleeuwse transitie van landbouw en landschap in de Noord-Brabantse Kempen

R. Stenvert
Van monumenten en ruimtelijke netwerken in plaats en tijd. Een cultuurtopografie van Nederland.

Boekbespreking

SUN-Historische atlassen van Nederlandse steden


Jaargang 25, nummer 3, 2007

Artikelen

R.M. van Heeringen
Duizend jaar oude bergen aan de Zeeuwse kust

B. McCarthy, J. van Ee
De Grebbelinie, een gelaagde geschiedenis.

L. Keunen
Tetje Stark-Heeringa (1905 - 1995) Leven en werk van een vergeten sociaal-geografe

Boekbesprekingen

Derks, G.J.M. et. al.. Het nationale park De Hoge Veluwe, cultuurhistorische analyse. 'Een aesthetisch beeld van ons moderne Nederland'. Arnhem (Gelders Genootschap), 2007.
Ancker, H. van den, P. Jungerius. Erfgoedwaarden van de Veluwe. Aardkunde, cultuurhistorie en ecologie. Amsterdam (Op lemen voeten), 2007


Jaargang 25, nummer 2, 2007

Artikelen

De redactie
25 jaar Historisch-Geografisch Tijdschrift.

G.J. Borger
Een kwart eeuw Historisch-Geografisch Tijdschrift en de Historische Geografie

C. Schneider
Hollandse historie in 17e-eeuws Gotenburg

J. Neefjes, H. Bleumink, G. van Duinhoven, S. Greeuw.
Cultuurhistorie in natuurontwikkeling. Twaalf projecten onder de loep

Boekbespreking

Menke, H., H. Renes, G. Smid, P. Stork. Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap. Utrecht (Matrijs), 2007.


Jaargang 25, nummer 1, 2007

Artikelen

E. Storms-Smeets
De locatiekeuze van Twentse fabrikantenbuitenplaatsen 1800 - 1950.

S. Visser
Historische geografie en digitale vastlegging: een kritische analyse.

D. Smidt van Gelder
De stad als monument: de plaats van het Centraal Station in Amsterdam.

Boekbesprekingen

Schuppen, S. van. Onland en geestgrond. Het mentale landschap in de ruimtelijke orde van de lage landen. Amsterdam (Sun), 2007.

Uytven, R. e.a. (red.). Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden. Zwolle (Waanders), 2004.

Buiter, H., J. Korsten. Land in aanleg. De Dienst Landelijk Gebied en de inrichting van het platteland. Zutphen (Walburg Pers), 2006.

Bergh, S. van den. Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit lokaal perspectief, 1890 - 1985. Groningen / Wageningen, 2004.


Jaargang 24, nummer 3, 2006

Artikelen

J. Mulder
Daliegaten en daliebulten in de Zeevang (N.H.).

F. Denys, R.Rutte
Het Fort bij Vijfhuizen. Het eerste standaardfort uit de Stelling van Amsterdam (1880 - 1900).

J.-O. Tjabringa
Landbouwenclave Hoog Buurlo.

Boekbesprekingen

Pinol, J.-L. (red.). Histoire de l'Europe urbaine. Parijs (Editions du Seuil), 2003.

Spek, T.. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie. Utrecht (Matrijs), 2004.


Jaargang 24, nummer 2, 2006

Artikelen

L. Keunen
Biografie van een boerenerf in de buurschap Wechele bij Deventer. 'Den camp te Weechle daer die bussch plach te stane'.

J. Janssen
Uitbreidingsplanologie voor dorpen in Noord--Brabant, 1930-1960. Dorpse retoriek.

R. Kok
Sporen van de luchtoorlog tegen Duitsland op de Ginkelse Heide bij Ede. Ploegvoren op de heide.

Boekbesprekingen

Horsten, F.H.. Doorgaande wegen in Nederland, 16e tot 19e eeuw. Een historische wegenatlas. Amsterdam (Aksant), 2005.


Jaargang 24, nummer 1, 2006

Artikelen

H. Ludwig, B. Maes.
Hakhout: historie en verschijningsvormen.

J. Cuijpers, J. de Jong.
Drenthe in Brabant. Ontstaan en de ontwikkeling van het Drents Dorp in Eindhoven

J.E. Abrahamse
De problematiek van Amsterdam als waterstad. 'Een schone maagd met stinkende adem'.

Boekbesprekingen

Brusse, P., W. van den Broeke. Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland 1800 - 2000. Utrecht (Matrijs), 2005.

Reh, W.., C. Steenbergen, D. Aten. Zee van land. De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur. Wormer (uitg.Noord-Holland), 2005.

Rutte, R., H. van Engen (red.). Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht. Hilversum (Verloren), 2005.


Jaargang 23, nummer 4, 2005

Artikelen

Berg, H. van den, M. Purmer, H. Renes
Water en cultuurhistorie.

Berg, Th. van den, M. Purmer
20 jaar HGVU: het thema water en cultuurhistorie.

Renes, H.
Kansen voor water en cultuurhistorie in kaart gebracht.

Berg, Th. van den, P. Donkersloot
Ruimte voor water als culturele opgave.

Haartsen, A.
De bizarre geschiedenis van Bijleveld en Heicop.

Kemperman, S.
De bosbaden Amersfoort, de Vuursche en Leersum. Historisch

Bootsma, J.
Bruinenburg: waar beek, liniedijk en kanaal elkaar kruisen.

Lint, W. van
De Grebbelinie: de Schans bij Amersfoort.

Purmer, M., A. Haytsma
Koppelpoort: afsluiting of entree van Amersfoort?

Boogert, J. van den, A. Haartsen
Water en cultuurhistorie in Randenbroek, Amersfoort.

Boekbesprekingen


Jaargang 23, nummer 3, 2005

Artikelen

K.A.H.W. Leenders
Arthur Steegh, 1946 - 2005.

J. Beenakker
Het industrieel erfgoed van de bloembollencultuur.

A. Kos
De verdeling van Gooise gemene gronden in de eerste helft van de 19e eeuw (1836 - 1843).

E. Raap
Cultuurhistorie in stadsranden.

Boekbespreking

Probleme der Küstenforschung im Südlichen Nordseegebiet. Band 28. Oldenburg, 2003.


Jaargang 23, nummer 2, 2005

Artikelen

P. van der Heijde
Het ontstaan van de watertol en het veer in Megen (1357-1519)

P. Minkjan
Tiendwegen in Nederland. Inventarisatie en analyse.

J. ten Hoopen
Twentse kluundellen.

Boekbespreking

Klerk, A.P. de. Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren.
Historisch-geografische en waterstaatshistorische bijdragen.
Utrecht (Matrijs), 2003.


Jaargang 23, nummer 1, 2005

Artikelen

Chr. M. Klinkert
Een nieuwsprent van de belegering van Coevorden in 1592 Onbetrouwbaar of creatief?

G. Otten
De suburbane zone rond Breda tussen 1870 en 1920

H. Renes

Wildparken in Nederland. Sporen van een oude vorm van faunabeheer.

Boekbespreking

M.A.W. Gerding (red.) Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte. Groningen/Wageningen, 2003.


Jaargang 22, nummer 3, 2004

Artikelen

J.A. Mol
Het uithofsysteem van het koorherenklooster Bergum in Friesland.

J.E. Abrahamse
Stadsontwerp en verkeer in Amsterdam. Gebruik en inrichting van de buitenruimte in de 17e eeuw.

E. Heere, M. Storms
Het kadaster van 1832 op lnternet.

Boekbespreking

Pater, B. de, T. Béneker, W. Buunk (red.). Europa. Ruimtelijke samenhang en verscheidenheid in de Europese Unie. Assen (Van Gorcum), 2001.


Jaargang 22, nummer 2, 2004

Artikelen

G.J. Borger
De Achtermeer bij Alkmaar, de oudste droogmakerij?

K. Bouwer
Een belangenstrijd in het Nederrijkswald

C.J.M. Buiks
De oude lopenzaad van Gilze

Boekbespreking

M. Blauw. Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland 1865 - 1992. Utrecht (Matrijs), 2003.


Jaargang 22, nummer 1, 2004

Artikelen

I. Matthey
De vinkenbanen van de Hollandse buitenplaatsen

A. Kos
De erfgooiers en hun gemene gronden; de namenlijst en kaart(en) 1708 ? circa 1740. Wie bent u en wat heeft u?

B. van Gorp
Historische geografie en stedelijk erfgoedtoerisme

Boekbespreking

In dit nummer geen boekbespreking


Jaargang 21, nummer 2, 2003

Artikelen

F.W.J. Scholten
De betekenis van Carel Otto van Kesteren voor het beschermde dorpsgezicht Laag-Soeren.

J. Cuijpers
Dorpsverplaatsingen aan de Brabantse Maaskant in de wederopbouwperiode.

D. Parlevliet
De Rijnlandse ontginningen: op hoogveen of laagveen. Boekbespreking.

Boekbespreking


Jaargang 21, nummer 1, 2003

Artikelen

M. Purmer
Nederlandse cultuurhistorie overzee. Historisch-geografische relicten op de Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen.

J.C.A.M. Bervaes.
De Veldschans Bruchem.

R.S. Kok
Herwaardering van de droogmakerij. Sporen van laatmiddeleeuwse wegen in de Zuidplaspolder ten westen van Gouda.

Boekbespreking

(geen)


Jaargang 20, nummer 3, 2002
"Landschap in Archieven"

Artikelen

G. Andela, I. Van Hellemondt
Papier en landschap. Archivering van tuin- en landschapsarchitectuur.

H.G. Baas e.a.
Landschap in archieven.

B.J.P. van Bavel
Eendenkooien in het Hollandse en Gelderse rivierengebied. Aanleg en vroegste exploitatie.

F. Beekman
Prentbriefkaarten van de Schouwse duinen uit 1910.

J.J.J.M. Beenakker
'Caertgen' van 't Huys Dever te Lisse.

S. van den Bergh
PIVOT in de praktijk. Problemen bij archiefonderzoek.

C.H.M. de Bont
Turf en De Kruiken. Het eind van het slagturven in de Oostambachten van Delfland.

G.J. Borger
De verleibrief als landschapsdocument.

M.W. van Boven
Het landschap van Nederland en het Nationaal Archief.

J.J. Cuijpers
Van landmetersschets tot bestemmingsplan. De Bloemendaler, geschiedenis van een gewone sloot.

P.J.E.M. van Dam
Het Hollandse duinkonijn in kaart.

IJ.M. Donkersloot - de Vrij
Het verdwenen kasteel in Fort Blauwkapel.

J.N.H. Elerie
Het Kniphorstbosch en de Strubben. Spoorzoeken in het archief naar een verborgen landschap.

M.A.W. Gerding
De Drentse grondschatting. Voer voor archieftijgers.

W. Gijsbers
Een enkele reis over de ossenwegen.

B. van Gorp
Stedelijk landschap in archieven. Het adresboek als sociale kaart.

E. Heere, M. Storms.
Prekadastrale bronnen op Voorne.

A.W. Hesselink
Oude stroomsnelheidsmetingen in de Rijntakken.

F.H. Horsten
Over de aanleg van een tiendweg anno 1760.

J.H. Huiting
Speurtocht naar microlandschap. Reconstructie van het grondbezit rond Vleuten.

E.A. de Jong
Franse Alpen op een Hollandse tekentafel. Een ontwerpopdracht uit 1813.

A.P. de Klerk
Kijk op een heerlijk landschap. Het waterschap Walcheren en de 18e-eeuwse wegbeplanting.

A.M.J. de Kraker
Bestek van een oude fortenlinie. Strategie voor Belgisch-Nederlands grensoverschrijdend toerisme.

K.A.H.W. Leenders
Marum, een verdwenen nederzetting? Sporen op de Ferrariskaart.

B. de Pater
Lobbyen voor drooglegging. De Zuiderzeevereniging.

M. Purmer, S. van Lochem
Groeten uit Bakkeveen! Prentbriefkaarten in tuinhistorisch onderzoek.

H. Renes
Beken in kaart. Een vroege topologische kaart van de sprengenbeken bij Vaassen.

R. Rentenaar
Water of kunstwerk. Toponiemen op -zijl.

H. Schmal
Haagse welstand in kaart. Kohieren van de hoofdelijke omslag in 1880 en 1910.

M. Schroor
Blokhuizen, zoutketen en tichelwerken. Harlingen, Noordees en Almenum in de 16e eeuw.

K.P. Timmer
De Buinervenen. Botsende belangen en veranderende inzichten.

W. van der Torre, J. Franken
Notariële akten als bron. De historische ontwikkeling van buitenplaatsen.

H.L.M. Vera
Meierijse keuren. Indirecte bron van kennis van het landschap.

J.A.J. Vervloet
Plaggengronden in kaart.

Boekbespreking

(geen)


Jaargang 20, nummer 2, 2002

Artikelen

R. Rutte
Buitenplaatsen in de Duin- en Bollenstreek

F.I. Kappers
Overlaten: (g)een oplossing van de problemen bij te veel water?
De maatschappelijke gevolgen van de overlaten in het rivierengebied in de 18e en 19e eeuw.

P. Timmer
Woonscholen in Nederland. De Ravelijn in Maastricht als laatste herinnering.

Boekbespreking


Jaargang 20, nummer 1, 2002

Artikelen

P.C.M. van der Heijde
Megen was economisch een echte stad.

G.A. Hoekveld
De Hilversumse stedelijke ontwikkeling: een model van de ontwikkeling van
een middelgrote Nederlandse stad vergeleken met de werkelijkheid.

R. Knaepen en M. Antrop
Gemene pleinnederzettingen in de historisch-rurale Kempen van België en Nederland.

Boekbespreking


Jaargang 19, nummer 3, 2001

Artikelen

H. Renes
H.. Hans-Jürgen Nitz (1929 - 2001)

J.A.J.Vervloet
Bastiaan Willem Braams (1927 - 2001)

B.W.Braams
Nogmaals de wijknederzettingen bij Woudrichem

H. van Liefland
De identiteit van het landschap op de Nederlandse Waddeneilanden

L. Prins
Provinciale cultuurwaardenkaarten, een stand van zaken

Boekbespreking


Jaargang 19, nummer 2, 2001

Artikelen

A. Verhulst
Oud en nieuw in het 'kouter'-debat

M. Kooiman
Leesbaar landschap: het "eiland" van Heerewaarden.

S. van den Bergh
Ruilen zonder regels. Een ruilverkavelingsplan bij Dalfsen.

Boekbespreking


Jaargang 19, nummer 1, 2001

Artikelen

J. Beenakker
De Duin- en Bollenstreek, een cultuurhistorische 'schatkamer.

K.A.H.W. Leenders
Iets minder oude bossen bij Breda

B. de Pater
Concurrerende regiobeelden Hoe arm waren de Drentse veengebieden?

Boekbespreking


Jaargang 18, nummer 3, 2000

Artikelen

S. van Lochem - Van der Wel, H. van Lochem.
Luchtwachttorens, militair erfgoed uit de Koude Oorlog.

H. Schmal
Verkeerd gepland?
Sociale dynamiek in de Haagse stadsuitbreiding in de 19e eeuw.

Boekbespreking


Jaargang 18, nummer 2, 2000

Artikelen

B. de Pater
Vergane glorie, nieuw elan.
Inpoldering en beelden van de Zuiderzee

E. Prins
Het Oosterdelgebied
Het laatste deel van het oude Geestmerambacht

N. Daemen
Groen in het schootsveld.
Reconstructie van de beplantingen rondom de forten van de Stelling van Amsterdam

Boekbesprekingen


Jaargang 18, nummer 1, 2000

Artikelen

R. Rutte
Falen of slagen. Motioeven bij laatmiddeleeuwse stadsstichtingen

B. van Gorp
Het stedelijk erfgoed 1850 - 1940 en de historische geografie

H. Baas
De es van Usselo: behoud in ontwikkeling?

Boekbesprekingen

Artikelen

J.A.J. Vervloet
In memoriam mevr. dr. A.W. Edelman-Vlam (1909 - 1999)
met een lijst van haar publicaties

C.J.M. Buiks
Drie oude bossen in de Baronie van Breda

D. Bekius
Ruimtelijke karakteristieken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Honswijk

H.G. Baas
Belvedere

Boekbesprekingen


Jaargang 17, nummer 2, 1999

Artikelen

E. Stevenhagen
De ondergrondse kalksteenwinning in Zuid-Limburg
(met Atlas der Groeven)

M. Poldervaart
Eendenkooien, een typisch Nederlandse creatie

M. Lascaris
Zandverstuivingen op de noordwestelijke Veluwe

Boekbesprekingen

 • In dit nummer geen boekbesprekingen.

 • Jaargang 17, nummer 1, 1999

  Artikelen

  G. Otten
  Tramlijnen en stedenbouwkundige ontwikkeling tussen 1870 en 1914.

  V. Vreugdenhil
  Het verdronken land van Urk.

  M. Poldervaart
  De griendcultuur in Nederland.

  Boekbesprekingen


  Jaargang 16, nummer 4, 1998

  Artikelen

  P.Burm
  Hollandse turfwinning in de omgeving van Friedrich- stadt.

  M. Purmer
  Het vervallen landschap. Kasteelruïnes in het Nederlandse landschap.

  Boekbesprekingen


  Jaargang 16, nummer 3, 1998

  Artikelen

  D. van Marrewijk
  Landschappen van wereldformaat

  S. Gimbrère
  De Conventie ter bescherming van het Cultureel en Natuurlijk Erfgoed van de Wereld

  A. Haartsen
  Nederlandse cultuurlandschappen van internationale betekenis

  M. Schroor
  Wonen op hoogten: het terpenlandschap van Middag-Humsterland

  T. Stol
  Turf als brandstof: het veenkoloniale landschap

  D. van Marrewijk en R. Smouter
  De Ooijpolder: het rivierengebied in een notendop

  J.A.J. Vervloet
  Landsheerlijke venen: het cope-ontginningslandschap

  H. Renes
  Op het water herwonnen: het droogmakerijenlandschap van de Beemster

  J.D.H. Harten
  De Nederlandse buitenplaats


  Jaargang 16, nummer 2, 1998

  Artikelen

  G.J. Borger
  Dr Henk Schoorl 1920 - 1997

  E. Raap
  Bestuurlijke verhoudingen en waterstaat.
  De geschiedenis van de Snippelingsdijk te Deventer

  J. Cuijpers
  Woonpaden in Lith

  K.A.H.W. Leenders
  De verandering van Eerschot van de 10e tot de 19e eeuw

  Boekbesprekingen


  Jaargang 16, nummer 1, 1998

  Artikelen

  H. Renes, S. Barends, D. van Marrewijk.
  Bij het afscheid van Hans Harten van de Universiteit Utrecht.

  S. Barends.
  Landweren in de Achterhoek.

  A. Haartsen.
  Cultuurhistorische effectrapporten. Een hulpmiddel voor het behoud van cultuurhistorische waarden in een veranderend landschap.

  C.W. Hesselink-Duursma.
  Van Gouda tot de Roo Pael... Enige notities over de aanleg van een trekvaart voor passagiers.

  T. Hol.
  Een wandeling door Hemmen.

  S. Jurgens.
  Dijkbebouwing, een ondergewaardeerd fenomeen.

  J. Kullberg.
  Smullen van Romeinse spullen. Fijn import-aardewerk voor een eenvoudige Bataaf?

  G. Lammers.
  Kaart van Huguenin.

  S. van Lochem - Van der Wel.
  De invoer van het kadaster in de gemeente Hilversum.

  M. Purmer.
  De ru�ne van Nettelhorst en het omliggende landschap.

  H. Renes.
  De Linge en de afwatering van de Overbetuwe.

  F.W.J. Scholten.
  Wildgraven, wildwallen en wildvreden op de Veluwezoom.

  J. Schuyf.
  Stenen om te eten.

  K. van der Wielen.
  Hulpkanalen voor het Noordhollands kanaal.

  Boekbesprekingen


  Jaargang 15, nummer 3, 1997

  Artikelen

  L. Albers
  Landgoederen in het landschap.

  L.J. Pons
  Dordrecht en de grenzen van 'Swindrehtwert'

  J. Dirkx
  Greppels in Veenendaal. Een korte verkenning van een nog onbekend fenomeen.

  Boekbesprekingen


  Jaargang 15, nummer 2, 1997

  Artikelen

  H. Baas, W. Ligtendag
  Middeleeuwse veenontginningen in het Swettegebied.

  W. van Zijderveld
  Het oudste Lexmond.

  L.A. van der Tuuk
  De vroege topografie van het Buurkerkkwartier in Utrecht.

  Boekbesprekingen


  Jaargang 15, nummer 1, 1997

  Artikelen

  M. Schroor
  De Friese stedenhiërarchie 1800 - 2000.
  Stedelijke stabiliteit en verschuiving in een relatief dunbevolkt gewest.

  P.F. Elbers
  De dijken van Tuil.

  W. van Zijderveld
  De verdwenen ontginningsbasis van Kortenhoven.

  Boekbesprekingen


  Jaargang 14, nummer 3, 1996

  Artikelen

  B.W. Braams
  Uithoven en ander geestelijk bezit in Noord-Brabant ten noorden van de Oude Maas, 1100 - 1300.

  D.M. Bunskoeke
  Oudeschoot. Ontstaan en indeling van het dorpsgebied.

  A.C. van Oorschot
  Veenlandschap op de schop in Drenthe en het Eemsland.

  Boekbesprekingen  Versie 13 december 2015
  © Copyright : dr K.A.H.W. Leenders