CURRICULUM VITAE van K.A.H.W.LEENDERS

geboren 13 - 7 - 1946 te 's-Hertogenbosch

Formele opleiding:

Zonder formele opleiding verworven kennis van:

Demografie, planologie, automatische gegevensverwerking, langdurige programmeerervaring in FORTRAN, SPSS; tekstverwerking, spreadsheetgebruik, gebruik PC, Mini en mainframecomputer; Excel, Word, Powerpoint.

Loopbaan:

Prijzen:

Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, Vlaamse afdeling

Stedebouwkundige Adviesraad Breda:

(Stichting) Werkgroep Haagse Beemden:

1967-1982 Mede-oprichter en voorzitter van de Werkgroep Haagse Beemden (later Stichting). Deze werkgroep heeft als doelstelling de studie van de geschiedenis van Princenhage in de breedste zin; het onder de bevolking brengen van de resultaten daarvan middels het tijdschrift Hage en het op grond van de verzamelde gegevens een bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied van de voormalige gemeente Princenhage. Voor dit werk kreeg de Werkgroep in 1973 de tweejaarlijkse Nassau-Breda-prijs 1970.

In het kader van de Werkgroep Haagse Beemden zijn meerdere specialistische onderzoeken geïnitieerd. Zo werd in een vroeg stadium reeds een "Bomen en struikenkaart" vervaardigd. Met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Breda, werden inventariserende wandelingen gemaakt. Daaruit vloeide voort het onderzoek door de natuurstudiegroep "Biota" van de flora en fauna gedurende een vol jaar in de kern van Burgst. Te Burgst en Gageldonk werden opgravingen georganiseerd die werden uitgevoerd door de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis in samenwerking met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. De eerste infra-rood luchtopnamen van de Haagse Beemden werden op mijn verzoek gemaakt nog eer deze techniek in Nederland volwassen was. Herhaaldelijk zijn groepen door het gebied rondgeleid en enkele malen ook voor een schoolklas een velddag geleid. Uit alle ijveren is in 1975 uiteindelijk een geheel nieuw inrichtingsplan voor het gebied voortgekomen, dat min of meer rekening hield met de landschappelijke en cultuurhistorische structuur ervan (plan prof. F.M.Maas = Buro Maas).

Begeleiding en gegeven cursussen


Excursie bij cursus "Het Westbrabantse landschap lezen", 21 april 2012. Uitleg aan de voet van de steilrand bij Calfven.

Cultuur-historische rapportages

Op verzoek van gemeenten, ruilverkavelings- en landinrichtingscommissies en het Vlaams Gewest is een reeks cultuur-historische inventarisaties gemaakt, die in de literatuurlijst onder "rapporten" terug te vinden is. Het betreft hier vooral landschappelijke maar ook archeologische en gebouwde cultuurhistorische waarden. Geprobeerd is het niveau van de punt-lijn-vlak inventarisatie te ontstijgen door de samenhangen te benadrukken. In enkele van deze rapporten is ook gepoogd tot een waardering te komen. Sinds 2010 werk ik intensief mee aan de inventarisaties voor de Erfgoedkaarten in de stadsregio Eindhoven.

Publicaties

Publicaties op het gebied van historische geografie van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen, maar ook wel betreffende demografie en sterrenkunde. Zie literatuurlijst

Terug naar Hoofdmenu


© Copyright : K.A.H.W. Leenders

Versie 1 augustus 2023