OVERZICHT VAN OORKONDEN

BETREFFENDE HET GEBIED TUSSEN ANTWERPEN, TURNHOUT, GEERTRUIDENBERG, STRIENEMONDE EN BERGEN OP ZOOM

Samengesteld door W.A.van Ham en K.A.H.W.Leenders in samenwerking met de samenstellers oorkondenboek Noord-Brabant deel II.

TOELICHTING

Deze oorkondenlijst probeert een overzicht van alle oorkonden te geven, die betrekking hebben op het gebied tussen Geertruidenberg, Strienemonde in de Hoeksche Waard, Antwerpen en Turnhout. Deze lijst geeft helemaal géén oorkondenteksten. Wel wordt aangegeven waar die teksten in papieren of zelfs perkamenten vorm te vinden zijn.

Wie oorkonde-teksten electronisch beschikbaar wil hebben kan bij Brepols in Turnhout een CD-rom kopen. Op die CD-rom staan "alle" "Belgische" oorkonden. Mijn aanhalingstekens geven al direct aan waar de pijn zit. Bovendien houdt de verzameling in de loop van de dertiende eeuw op, na 1300 is er niet veel meer opgenomen. De gegevensverzameling werd gedaan onder supervisie van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen in Brussel en steunt geheel op eerder (vanaf 17e eeuw) uitgegeven documenten. Deze CD-rom is dus een product dat geheel onafhankelijk ontstond van de hier gepubliceerde oorkondenlijst en bevat dus niet alle in de lijst opgenomen oorkonden!

Bij de hier gepresenteerde lijst moet worden aangetekend dat de volgende opnamecriteria gelden:

De oorkondenlijst die hier gepresenteerd wordt in een historisch-geografisch kader, bestaat uit een lijst per plaatsnaam. De lijst heeft een inrichting die uitgelegd wordt in de regelbeschrijving.

De oorkonden worden beschreven in een zeer kriptische regestvorm, die de gedaante van een saaie lijst heeft. De laatste kolom verwijst naar de plaats waar de tekst - zo ver we weten - het best afgedrukt is. Is een dergelijke plaats ons onbekend, dan wordt naar een samenvatting (ofwel: regest) verwezen. Kan ook dat niet, dan wordt naar een archiefbewaarplaats verwezen. In alle gevallen geeft de bronnenlijst uitkomst bij het ontcijferen van de gegeven codes.

De plaatsnamenlijst geeft een overzicht van de opgenomen plaatsnamen. Met deze lijst kunt u oorkonden opzoeken.

De dateringen sporen met die welke gebruikt worden in het oorkondenboek van Noord-Brabant, deel Landen van Breda en Bergen op Zoom. Ons oorkonden-overzicht betreft echter een veel groter gebied en omvat dus veel oorkonden die NIET in die publikatie zijn opgenomen.

INHOUD


Versie 7 juni 2005
© Copyright : dr K.A.H.W. Leenders